Voorwaarden

1. Onze offertes gelden tot één maand na de opmaakdatum.

2. Elke factuur van RDS Building Estate BV is contant betaalbaar te Destelbergen ten laatste op de uitdrukkelijk vermelde vervaldag, en zonder korting. Bij niet- of onvolledige betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag of het saldo daarvan van rechtswege en zonder aanmaning worden verhoogd, enerzijds met een intrest van 8,5% per maand en anderzijds met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van €125,00, onder andere wegens veroorzaakte stoornis in het financieel beheer.

3. De bestekken/offertes/bestelbonnen, e.d. zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten.  Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

4. De leverings-, uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet.  Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

5. Zolang de goederen niet betaald zijn, blijven ze de eigendom van RDS Building Estate BV. RDS Building Estate BV mag geleverde en onbetaald gebleven goederen zonder toestemming van de klant losmaken en terugnemen na ingebrekestelling per aangetekende brief.

Indien een beroep moet worden gedaan op het eigendomsvoorbehoud, blijven de betaalde voorschotten hoe dan ook altijd verworven.

6. Elke klacht of protest moet bij aangetekend schrijven en binnen de acht werkdagen na ontvangst van de factuur, goederen en/of werken worden geformuleerd. Gebreken betreffende een deel van de goederen geven de klant niet het recht tot afkeuring en/of weigering van de hele partij of de hele overeenkomst.

7. RDS Building Estate BV heeft het recht om de door haar aanvaarde opdracht of een deel ervan aan derden toe te vertrouwen in onderaanneming.

8. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient 30% betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon/offerte, 30% bij de aanvang van de prestatie of dienst en het saldo bij de (voorlopige) oplevering of de voltooiing ervan.

9. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

10. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte, de inroeping van dit art. impliceert tevens en automatisch het uitvoeren van art. 9.

11. Na goedkeuring van een offerte is de overeenkomst bindend voor beide partijen en annulering impliceert de vergoedingsplicht van alle speciaal voor de werf aangekochte materialen enerzijds en een schadevergoeding ten belope van 30% van de waarde van het contract anderzijds.

12. In gevallen waarin de aansprakelijkheid van RDS Building Estate BV zou kunnen worden weerhouden, zal die hoe dan ook beperkt blijven tot teruggave of gedeelte teruggave van de prijs die reeds werd ontvangen voor het niet conforme gedeelte vanwege de klant.

13. De verantwoordelijkheid van RDS Building Estate BV tegenover de klant, om welke reden ook, is altijd beperkt tot de directe en voorzienbare schade, met uitsluiting van elke schade inzake gebruik of exploitatie en beloopt maximaal de door RDS Building Estate BV gefactureerde bedragen voor de levering of het gedeelte van de levering waarop de klacht betrekking heeft, te weten of wel de nettoprijs in geval van verkoop ofwel de toegevoegde waarde in geval van aanneming.

14. De klant vrijwaart RDS Building Estate BV voor alle aanspraken van derden waardoor dit conventioneel maximum overschreden zou worden.

15. RDS Building Estate BV is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt aan personen of goederen, noch voor de schade te wijten aan zichtbare of verborgen gebreken van de geleverde goederen of andere tekortkomingen, indien de goederen of leveringen door de klant geplaatst, geladen, gestockeerd, gebruikt, verwerkt of op om het even welke wijze gemanipuleerd werden.

16. De waarborgverbintenis van RDS Building Estate BV geldt in elk geval enkel ten opzichte van de klant en geen enkele derde kan zich tegenover RDS Building Estate BV op de garantie beroepen.

17. Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x