Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Onze offertes gelden tot één maand na de opmaakdatum.
 • Elke factuur van RDS Building Estate BVBA is contant betaalbaar te Destelbergen ten laatste op de uitdrukkelijk vermelde vervaldag, en zonder korting. Bij niet- of onvolledige betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag of het saldo daarvan van rechtswege en zonder aanmaning worden verhoogd, enerzijds met een intrest van 8,5% per maand en anderzijds met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van €125,00, onder andere wegens veroorzaakte stoornis in het financieel beheer.
 • Zolang de goederen niet betaald zijn, blijven ze de eigendom van RDS Building Estate BVBA. RDS Building Estate BVBA mag geleverde en onbetaald gebleven goederen zonder toestemming van de klant losmaken en terugnemen na ingebrekestelling per aangetekende brief. Indien een beroep moet worden gedaan op het eigendomsvoorbehoud, blijven de betaalde voorschotten hoe dan ook altijd verworven.
 • Elke klacht of protest moet bij aangetekend schrijven en binnen de acht werkdagen na ontvangst van de factuur, goederen en/of werken worden geformuleerd. Gebreken betreffende een deel van de goederen geven de klant niet het recht tot afkeuring en/of weigering van de hele partij of de hele overeenkomst.
 • RDS Building Estate BVBA heeft het recht om de door haar aanvaarde opdracht of een deel ervan aan derden toe te vertrouwen in onderaanneming.
 • Wanneer de klant in gebreke blijft de overeengekomen betalingen tijdig uit te voeren, heeft RDS Building Estate BVBA het recht de werkzaamheden op te schorten met eveneens opschorting van de desgevallend overeengekomen uitvoeringstermijn.
 • Na goedkeuring van een offerte is de overeenkomst bindend voor beide partijen en annulering impliceert de vergoedingsplicht van alle speciaal voor de werf aangekochte materialen enerzijds en een schadevergoeding ten belope van 20% van de waarde van het contract anderzijds.
 • In gevallen waarin de aansprakelijkheid van RDS Building Estate BVBA zou kunnen worden weerhouden, zal die hoe dan ook beperkt blijven tot teruggave of gedeelte teruggave van de prijs die reeds werd ontvangen voor het niet conforme gedeelte vanwege de klant.
 • De verantwoordelijkheid van RDS Building Estate BVBA tegenover de klant, om welke reden ook, is altijd beperkt tot de directe en voorzienbare schade, met uitsluiting van elke schade inzake gebruik of exploitatie en beloopt maximaal de door RDS Building Estate BVBA gefactureerde bedragen voor de levering of het gedeelte van de levering waarop de klacht betrekking heeft, te weten of wel de nettoprijs in geval van verkoop ofwel de toegevoegde waarde in geval van aanneming.
 • De klant vrijwaart RDS Building Estate BVBA voor alle aanspraken van derden waardoor dit conventioneel maximum overschreden zou worden.
 • RDS Building Estate BVBA is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt aan personen of goederen, noch voor de schade te wijten aan zichtbare of verborgen gebreken van de geleverde goederen of andere tekortkomingen, indien de goederen of leveringen door de klant geplaatst, geladen, gestockeerd, gebruikt, verwerkt of op om het even welke wijze gemanipuleerd werden.
 • De waarborgverbintenis van RDS Building Estate BVBA geldt in elk geval enkel ten opzichte van de klant en geen enkele derde kan zich tegenover RDS Building Estate op de garantie beroepen.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x